ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 27 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 8453
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την ματαίωση της κατά την 27 η Ιουλίου 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8196/23-7-2018 πρόσκληση συνεδρίασης,επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 31 η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον
πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, που είναι τα εξής:
1. Έγκριση παραλαβής εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιφερειακής Οδού Πόλης
Αίγινας», σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3316/2005. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
2. Περί έγκρισης κανονιστικής πράξης παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αίγινας
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 21/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της
Αίγινας και Μελέτη εφαρμογής αυτής (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.
Μαρμαρινός Παναγιώτης
4. Περί έγκρισης 1 ου Α.Π.Ε. – 1 ης Σ.Σ.Ε του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Οδοποιίας Δήμου
Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2018. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
6. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας».
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
7. 3 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

8. Περί έγκρισης αποφάσεων του Δ.Σ του Δ.Α.Ο.Α. που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
του, οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός
Σταμάτης
9. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 3.711.489,88 € από την ένταξη του Δήμου στο
Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», Πρόσκληση Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των
υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση
επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση». Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
10. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 50.000,00 € από τη συμμετοχή του Δήμου στο
Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3777/02-5-2018 πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
11. (i) Αποδοχή πίστωσης ποσού 200.000,00 € από το ΠΔΕ Περιφέρειας Αττικής για την
«Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου
Αίγινας», (ii) Έγκριση για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, (iii) Εξουσιοδότηση της Οικονομικής
Επιτροπής για έγκριση των όρων και της πρόσκλησης για την «Παροχή υπηρεσίας
συντήρησης και λειτουργίας κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο
κ. Δήμαρχος
12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των
Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα,
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαλαμίνας,
Σπάτων-Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την εκτέλεση του έργου: «Επεμβάσεις
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής». Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
13. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων συστάσεως οικογενειακών τάφων σύμφωνα με τα πρακτικά
της Επιτροπής Κοιμητηρίων του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
14. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του ΙΕΚ Αίγινας στο
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη στο Δημοτικό
Παιδικό Σταθμό Δημ. Σύμβουλος, κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
15. Περί ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Χαλδαίου
Δημήτριου, που βρίσκεται έμπροσθεν του ΚΥΕ με την επωνυμία CRYSTAL στην Αγ. Μαρίνα
Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες
Ευάγγελος
16. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Πρέσση Κων/νου, Τάτση Σωτήριου, Μπόγρη
Παναγιώτη, Μητσάκου Παρασκευής (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πέτρος) και Νιότη Αναστάσιου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους
τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία καταμετρήσεως στους
βεβαιωτικούς καταλόγους. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης
Αντώνιος.
17. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Λυκούδη Ιωάννη και ΤΣΙΡΜΠΗ Ευαγγελίας
για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω
χαλασμένου υδρομέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος.

18. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτριών του Δήμου Σκριβάνου Αγγελικής (ο λογαριασμός είναι
στο όνομα Σκριβάνος Αντώνιος), Κάτσα Νικολέτας και Φερούση Ζωής για διόρθωση
χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος.
19. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 24,99 € στην Κουκούλη – Πετρά Μαρία ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και
Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
20. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 341,00 € στον Αργυζούδη Χαράλαμπο ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και
Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
21. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 816,54 € στην ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
22. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλή ύψους 30,00 € πλέον των προσαυξήσεων του
Μαράκη Χαράλαμπου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με
την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών
Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
23. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού ύψους 217,64 € πλέον προσαυξήσεων της
Τριανταφύλλου Φλουρίας από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα
με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και
Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
24. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 35,68 € στην Λυράβδου Παρασκευή του
Κωνσταντίνου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
25. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 212,49 € στην «Ρουσσάκης Ξενοφών & Σία
Ο.Ε» ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας