Πρόσκληση για έκτακτη & κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει)

Σας καλούμε στην έκτακτη & κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, στις 14/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ έως 13:00΄ (η διαδικασία ψηφοφορίας θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αίγινας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας»

Για τα ανωτέρω θέματα σας αποστέλλουμε ταυτόχρονα (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com ή fax: 22970-25099) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι, η επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αίγινας συνιστά απαραίτητο δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την πρόταση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 στον Στόχο Πολιτικής 4Β για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share