Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67παρ. 5 του Ν.3852/2010

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αίγινα, 8 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθμ. πρωτ. 7636
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67
παρ. 5 του Ν.3852/2010)»
Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην
συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή
Μεριστού), την 10η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ για
συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που
είναι τα εξής:
1. Αποδοχή πίστωσης 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση
υποέργων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 2013ΕΠ08500090
της ΣΑΕΠ 085 και τίτλο “Αποκατάσταση Ζημιών από Πλημμύρες του Οδικού
Δικτύου του Δήμου Αίγινας” και κατανομή αυτής σε ΚΑ για τον ανάλογο σκοπό.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2019. Εισηγητής ο
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
3. Περί διακοπής της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο μας
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 188/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο
κ. Δήμαρχος
4. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”
(Πρόσκληση VΙΙΙ) στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών και
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Α’ Τριμήνου
έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες
Ευάγγελος
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων
θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας