Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67παρ. 5 του Ν.3852/2010)

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 30 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 8419
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67
παρ. 5 του Ν.3852/2010)»
Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην
συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή
Μεριστού), την 31η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ για
συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που
είναι τα εξής:
1. 3 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2019. Εισηγητής ο
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
2. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο:
‘’Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ’’.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του
Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
4. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά τροποποίηση του
Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ.
Σκαλτσιώτης Γεώργιος
5. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά αναμόρφωση του
προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2019. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Α. κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
6. Συγκρότηση της ειδικής επιτροπής επιλογής παιδιών που θα φιλοξενηθούν στον
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας για τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών
και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αίγινας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
7. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για τις
ανάγκες του Δήμου, του Δ.Λ.Τ.Α. και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2019-
2020, λόγω του ότι η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη. Εισηγητής ο
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων
θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας