Πρόσκληση  σε Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67παρ. 5 του Ν.3852/2010)

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 16 Μαΐου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 4662
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67
παρ. 5 του Ν.3852/2010)»
Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην
συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή
Μεριστού), την 17η του μηνός Μαΐου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00΄ για
συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που
είναι τα εξής:
1. Περί έγκρισης διάθεσης των κοινοχρήστων χώρων και καθορισμού του τρόπου
χρήσης αυτών για τις ανάγκες προβολής των πολιτικών κομμάτων και των
συνδυασμών κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
2. 1 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2019 (Σχετ. η υπ’
αριθμ. πρωτ. 38628/10907/07.05.2019 Απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
3. Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο
πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Β΄
Κατανομή 2019). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.
Δέδες Ευάγγελος
5. Κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων
θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας