Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του ΔΣ

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 04 Αυγούστου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 9898
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67
παρ. 5 του Ν.3852/2010)»
Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή
των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την
04η του μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:15΄ για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, που είναι το
εξής:
1. Έγκριση όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο: «Μελέτη περιφερειακής
οδού πόλης Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Γεννίτσαρης Κων/νος
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων
θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας