Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 16 Μαΐου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 5366
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67
παρ. 5 του Ν.3852/2010)»
Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θαδιεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την  17η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», Πρόσκληση ΙΙ,
στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος
2. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», Πρόσκληση
ΙΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», Πρόσκληση Ι,
στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με
τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας
ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
4. Λήψη απόφασης για καθιέρωση ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας και
ύδρευσης του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Μαρμαρινός Παναγιώτης
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018. Εισηγητής ο
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
6. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Ναυτική Εταιρεία
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Λ. Ν.Ε». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων
θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας