Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 14 Ιουνίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 6009
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67
παρ. 5 του Ν.3852/2010)»
Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην
συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή
Μεριστού), την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15΄ για
συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που
είναι τα εξής:
1. Περί έγκρισης τροποποίησης της δυναμικότητας του Δημοτικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού στον Κοντό Αίγινας (Σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2018 απόφαση του Δ.Σ.). Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
2. Συμπλήρωση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αίγινας (Σχετ. η υπ’ αριθ. 168/2018 απόφαση του Δ.Σ.).
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού
στον Κοντό Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Αίγινας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Ολοκλήρωση μελετών κλειστού
γυμναστηρίου Αίγινας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης απευθείας μίσθωσης γεωτρήσεων για τις ανάγκες υδροδότησης του
Δήμου μας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
6. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 224.200,00 ευρώ από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” και
κατανομή αυτής σε ΚΑ για τον ανάλογο σκοπό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.
Μαρμαρινός Παναγιώτης
7. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 50.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» και κατανομή αυτής
σε ΚΑ για τον ανάλογο σκοπό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

8. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων λόγω οικονομικής αδυναμίας επί χρεώσεων που
έχουν επιβληθεί σε οφειλέτη του Δήμου μας. Εισάγεται προς συζήτηση δυνάμει του
άρθρου 174 παρ. 3 περ. β’ ΔΚΚ.
9. Κατανομή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης των
σχολικών μονάδων. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.
Δέδες Ευάγγελος
10. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Α’ Τριμήνου
έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων
θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας