Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ  την 05η του μηνός Οκτωβρίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αίγινα, 03 Οκτωβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθμ. πρωτ. 14784
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67
παρ. 5 του Ν.3852/2010)»

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή
των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την

05η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και

λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, που είναι το εξής:

1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα «Κέντρα

Κοινότητας» του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09), Κωδικός

Πρόσκλησης ΑΤΤ025»

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων

θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας