Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16/11/2016

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αίγινα, 16 Νοεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αριθμ. πρωτ. 15173
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010)»

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή

των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την

16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄ για συζήτηση και

λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, που είναι το εξής:

1. Περί τροποποίησης του άρθρου 3 της από 10.02.2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Αίγινας και της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Λ. Ν.Ε» που αφορά την μεταφορά πόσιμου

νερού στη νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στο Μεσαγρό με υδροφόρα πλοία

για τα έτη 2016-2017»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων

θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας