Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/5/2017

Βαθμός προτεραιότητας:  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αίγινα, 18 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.  5592
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                    

                                                                  κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
                                                                  κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγιναs
                                                  κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,  Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού
                                                  κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 11η
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 22-5-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 2. Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρων πλαζ για εκμετάλλευση από ιδιώτες και εξουσιοδότηση οικονομικής επιτροπής για τον καταρτισμό όρων διεξαγωγής των απαιτούμενων δημοπρασιών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76, παρ.1, του Ν.3852/2010).  Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
 5. Περί μεταφοράς του περιπτέρου ιδιοκτησίας Δήμου Αίγινας που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού Πέρδικας σε νέο χώρο. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γεννίτσαρης Κων/νος
 6. Περί ανανέωσης ή μη της αποδοχής παραχώρησης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9755 από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος
 7. Περί κατάργησης θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης και αποκατάστασης τμήματος πεζοδρομίου μπροστά από το ακίνητο του Μουσουλέα Βασίλειου στην οδό Λεωφ. Δημοκρατίας 28 στην πόλη της Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γεννίτσαρης Κων/νος
 8. Λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Χριστοδουλάτου Αγγελική για την τοποθέτηση παράνομων επιγραφών στο κτίριο που στεγάζει την επιχείρησή της «Giakas Rentals» που βρίσκεται επί της οδού Λ. Λαδά και Λεωφ. Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας.  Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 9. Λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου στον Ξύδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου για την τοποθέτηση παράνομων επιγραφών στο κτίριο που στεγάζει την επιχείρησή του «Rent a car – Rent a moto» που βρίσκεται επί της οδού Ιουλίας Κάτσα και Λεωφ. Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 10. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.  Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 11. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων προϋπολογισμού (ανατροπή πιστώσεων). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
 12. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 29,35 € στην Καλαμάκη Παρασκευή του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
 13. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού στο Δήμο Αθηναίων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
 14. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                     Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας