Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ στίς 18/7/2017

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 13 Ιουλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 8459
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας  κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 15 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 18η του
μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76, παρ. 1 του Ν.

3852/2010). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Απευθείας μίσθωση γεωτρήσεων για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου μας για

χρονικό διάστημα τριών μηνών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση μελέτης «Ψηφιακή αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων πόσιμου,

έλεγχος λειτουργίας, διαστασιολόγηση και βελτιοποίηση μονάδων αφαλάτωσης,

σύνταξη μοντέλου λειτουργίας και έλεγχος υδραυλικής συμπεριφοράς δικτύων

διανομής στη νήσο Αίγινα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Επανασυγκρότηση επιτροπής για τη διάθεση και τον έλεγχο των κοινόχρηστων

χώρων (σχετικές οι υπ' αριθμ. 40/2015 & 115/2016 αποφάσεις του Δ.Σ. Εισηγητής

ο κ. Δήμαρχος

5. Έγκριση των όρων σύμβασης παραχώρησης του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ-6528 βυτιοφόρου

οχήματος από την Περιφέρεια Αττικής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του

Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας oικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο

Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

7. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

8. Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα

με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/17.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

9. Έγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης στην καμπάνια του Δήμου Μήλου να

επιστρέψει το εμβληματικό άγαλμα της Αφροδίτης στο «σπίτι του», στο Μουσείο

Μήλου (Σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2162/22.06.2017 έγγραφο της ΚΕΔΕ).

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Οικονόμου Νικόλαος

10. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2017.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες

11. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών

διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2016 επί αιτημάτων που εξετάσθηκαν.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες

12. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου

σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος

Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες

13. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστριών του Ι.Ε.Κ. Αίγινας

στο Δημοτικό παιδικό σταθμό του Δήμου μας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη στο

Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δημ. Σύμβουλος, κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας