Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 9/8/2017

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 04 Αυγούστου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 9899
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 19 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 09η του
μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης προς τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν.
Αττικής (ΕΔΣΝΑ) περί απαλλαγής του τέλους που καταβάλλει ο Δήμος για την
εναπόθεση των απορριμμάτων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Έγκριση αποδοχής παραχώρησης της χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος από το
Δήμο Ν. Ιωνίας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Έγκριση αποδοχής παραχώρησης της χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος από το
Δήμο Πειραιά. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Έγκριση αποδοχής παραχώρησης της χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος από το
Δήμο Αμαρουσίου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το κλείσιμο της παραλιακής οδού
Αίγινας-Πέρδικας στην εκβολή του ρέματος της Σκοτεινής. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος
6. Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που αφορά το έργο
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Καμάρες Κυψέλης του Δήμου Αίγινας».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος
7. Περί έγκρισης προτάσεων ονοματοδοσίας οδών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 27/2017
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ.
Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος
8. Κατανομή επιχορήγησης για τις ανάγκες επισκευής – συντήρησης των σχολικών

κτηρίων έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
κ. Οικονόμου Νικόλαος
9. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2017.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες
10. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δ.Α.Ο.Α. που αφορά αναμόρφωση
προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του
Δ.Α.Ο.Α. κ. Μαρμαρινός Σταμάτης

11. Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού
Αίγινας (Δ.Α.Ο.Α.). Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κ. Μαρμαρινός Σταμάτης
12. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 47,09 ευρώ στην Μαργαρώνη Νεκταρία
του Αντωνίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
13. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 30,00 ευρώ στην Αβραμίδου Μαρδικούλα
του Αθανασίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
14. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 30,00 ευρώ στον Μπουρνοβαλάκη
Κυριάκο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας