Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας στις 28-12-2016

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αίγινα, 23 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθμ. Πρωτ. 18722
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,

Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού , Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 31 η

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 28-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18:30΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης απoφάσεων του Δ.Σ του ΔΛΤΑ που αφορά αναμόρφωση

προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του

ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΔΑ) έτους

2017

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Ζορμπάς Ιωάννης

3. Περί αποδοχής ποσού ύψους 626.283,29 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) από

επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Σχετικά με διαφορές τετραγωνικών μέτρων τελών φωτισμού και καθαριότητας και ΤΑΠ

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για να συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου

Παιδικών Χαρών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 της Υ.Α 28492/2009

(ΦΕΚ 931/Β΄), όπως ισχύει.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού

ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. 7 η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2016

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

8. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και

αμφισβητήσεων έτους 2016 επί αιτημάτων που εξετάσθηκαν

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

9. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών

έτους 2017 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

10. Περί ανάκλησης έγκρισης κατασκευής ξύλινου στεγάστρου σε κοινόχρηστο χώρο στην

Πλατεία Εθνεγερσίας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού

σταθμού για τοποθέτηση παιχνιδιών και ειδών παιδικής χαράς Δήμου Αίγινας δυνάμει

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

12. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Λαλαούνη Ευάγγελου για διόρθωση

χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους

καταχώρησης κυβικών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας