Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 25 Μαΐου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 5157
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 11 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 31η του
μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Σύσταση τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης
και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας σύνταξης μελέτης με τίτλο:
΄΄Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου΄΄, αποδοχή πίστωσης 100.000 €
από την Περιφέρεια Αττικής και αποδοχή σύναψης προγραμματικής σύμβασης.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Απευθείας μίσθωση γεωτρήσεων για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου μας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Επιλογή χώρου για την διεξαγωγή Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
για απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του
ΔΚΚ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Έγκριση τοποθέτησης γλυπτού με τίτλο: «Μνημείο Μνήμης Φυλακισθέντων και
Εκτελεσθέντων Αγωνιστών στις Φυλακές Αίγινας τα χρόνια 1880-1955». Εισηγητής
ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
6. Κατανομή πιστώσεων συνολικού ποσού 26.500,00 € για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Μαρμαρινός Παναγιώτης

7. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. για το οικονομικό έτος
2017. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. κ. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη
8. Συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή.
Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. κ. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη
9. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Μεταφορά
απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2018-2019», λόγω του ότι η
διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και
Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
10. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου A' τριμήνου έτους
2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες
Ευάγγελος
11. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Β΄
Κατανομή 2018). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.
Δέδες Ευάγγελος
12. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 68,88 € στην Τουζοπούλου Παρασκευή
ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας