Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας  στις 12-09-2016

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αίγινα, 09 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθμ. Πρωτ. 13581
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 19η

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 12-09-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης επί του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α κ. Μαρμαρινός Σταμάτης

  1. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

  1. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Γ΄ Κατανομή 2016)

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικ.

  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 211/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας «περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας» ως προς το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17683/6692/04.04.2016 Απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

  1. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και επανασυγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ. 1, και 70 του Π.Δ. 28/80

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

  1. Καθορισμός του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

  1. Έγκριση διαγραφής οφειλής στο όνομα Δελημανώλη Ραχήλ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου λόγω εξόφλησης της οφειλής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

  1. Έγκριση διαγραφής οφειλής του Πετρίτη Ανδρέα από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου λόγω εξόφλησης της οφειλής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

  1. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Μπήτρου Ιωάννη του Κων/νου για διόρθωση χρεώσεών του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης του υδρομέτρου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας