Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας  την 13/12/2016

.

……………………………………..           Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αίγινα, 09 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αριθμ. Πρωτ. 17990
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού  Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 29 η

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 13-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
18:30΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής για την αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας

του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Οικονόμου Νικ.

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση

έμμισθης εντολής

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Διερευνητική μελέτη για την

παροχή αρδευτικού ύδατος στο Δήμο Αίγινας»

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά το ετήσιο πρόγραμμα

δράσης της για το έτος 2017 και ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της

εφαρμογής του.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Ζορμπάς Ιωάννης

5. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά τον προϋπολογισμό της

για το έτος 2017

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Ζορμπάς Ιωάννης

6. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου έτους

2016

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

7. Ρύθμιση θεμάτων δημοτικών τελών σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

8. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του ΔΑΟΑ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού

του, οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κ. Μαρμαρινός Σταμάτης

9. Περί κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

10. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή

της συμβάσεως που αφορά την προμήθεια ελαστικών επισώτρων κατά τις διατάξεις του

άρθρου 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Αξιώτη Κων/νου, ΤΣΟΥΤΣΑ Αγγελικής

(ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΤΣΟΥΤΣΑΣ Δημήτριος), Σταμπόγλη Ελένης,

ALBRECHT REGINE (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Λουκίδη Χέλγκα), Χροναίου Ζήση

(ο λογαριασμός είναι στο όνομα Χροναίος Νικόλαος), Παϊδούση Ευάγγελου (ο

λογαριασμός είναι στο όνομα Πάνος Νεκτάριος), Νικολάου Όλγας (ο λογαριασμός είναι

στο όνομα Παζαρλή Κοκόνα), Πετράτος Κων/νος (ο λογαριασμός είναι στο όνομα

Πετράτος Δημήτριος), Αθανασιάδου Θεοδώρας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα

Αθανασιάδου Ουρανία), Γεραρδή Αντώνιου, Καλτσώνη Αναστασίας, Μητσού Γεώργιου,

Στουραΐτη Αλέξανδρου, Κουκουβέλη Ιωάννη, Πασχάλη Αναστάσιου και ΚΟΚΑΡΑ

Κων/νου, για αναμόρφωση λογαριασμού ύδρευσης λόγω διαρροής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

12. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου SERENI EDUART (ο λογαριασμός είναι

στο όνομα Ψυχογιός Θεοφάνης) και Λαβούτα Μιχαήλ για διόρθωση χρεώσεώς τους σε

βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία

καταμετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

13. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Καραμανίδη Κων/νου για διόρθωση

χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου

υδρομέτρου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

14. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Μαϊστρέλη Κων/νου για διόρθωση

χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας