Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (11/5/2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης την 11η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).
 
1. Υποβολή αιτήματος για την δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στην Αίγινα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Αίγινας κ. Δούκας
2. Περί ονοματοδοσίας της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε «Αίθουσα Ιωάννης Πούντος». Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
3. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Εξέταση αιτήσεως υδρολήπτη του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Περί διαγραφής οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους για τέλη κοιμητηρίων, σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου με τον/ην αναπληρωτή/τριά του/ης στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου με τον/ην αναπληρωτή/τριά του/ης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share