Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (7/6/2023 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 07η του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:00΄ έως 20:00΄).

1. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακίνητων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», συμβατικού αντικειμένου 158.372,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
4. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά τροποποίηση του Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ
6. Περί έγκρισης δημιουργίας δύο θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα ατόμων με αναπηρία στην Κοινότητα Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
7. Περί ορισμού νέου εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: “Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αίγινας”, λόγω παραίτησης του τακτικού μέλους κ. Κουκούλη Παναγιώτη. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» λόγω παραίτησης του τακτικού μέλους κ. Κουκούλη Παναγιώτη και της συνταξιοδότησης του αναπληρωματικού μέλους, πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Βλαστού Νικόλαου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Τετάρτη 07/6/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share