Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 29η/1/2018

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αίγινα, 25 Ιανουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθμ. πρωτ. 1091
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας  κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 03 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 29η του
μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Λήψη απόφασης για την αναπλήρωση θέσεων που παρέμειναν κενές μετά την
ολοκλήρωση της υπ’ αριθμ. 1/147Μ/2009 (ΦΕΚ 191/27-04- 2019 τεύχος
προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκήρυξης του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 134 του
Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184 τ. Α΄). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση μιας (1)
θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο μας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών σε επιτροπές διαγωνισμών έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών υπηρεσιών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ύδρευσης ακινήτου σύμφωνα με
το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης (Σχετ. η υπ’ αριθμ.
92/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγ.
5. Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον
ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 93/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής) Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικ/κών & Οικ/κών
Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγ.
.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της 49 ης εθελοντικής
αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγ.

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή
για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων της περιοχής δικαιοδοσίας του
Δήμου Αίγινας ως πολυσύχναστων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή
για την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Εισηγητής ο
κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας