Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 22 Μαρτίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 2471
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 06 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 26η του
μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης επί των προτάσεων που διατυπώθηκαν στην από 19.03.2018
σύσκεψη που συγκάλεσε η Επιτροπή Υγείας του Δήμου με την συμμετοχή και άλλων
φορέων υγείας του νησιού. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρων πλαζ για εκμετάλλευση από ιδιώτες και
εξουσιοδότηση Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό όρων διεξαγωγής των
απαιτούμενων δημοπρασιών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής στο δικηγόρο Αθηνών Ζυγούρη Πάνο για
την σύνταξη και κατάθεση απολογητικών υπομνημάτων ενώπιων της Α΄ Ανακρίτριας
του Ν. 4022/2011 Πλημμελειοδικών Πειραιώς, δυνάμει της με αριθμό
ΑΝ1/ΚΚ/2/25.01.2018 Κλήσης σε απολογία. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
4. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε για την επιλογή δύο Δημοτικών
Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή
διενέργειας, κατά το έτος 2018, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή
μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και
εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση επιτροπής του άρθρου 3 της
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 474/14.02.2018). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί χορηγήσεως της προβλεπόμενης αδείας από το άρθρο 68 του Ν. 3852/2010 στον
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πάλλη Στυλιανό λόγω απουσίας του στο εξωτερικό. Εισηγητής
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας