Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 20 Απριλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 4419
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 07 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 24η του
μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Περί έγκρισης των όρων υπογραφής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και
Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση προγράμματος λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης
ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ. Εισηγητής ο
κ. Δήμαρχος
2. Παροχή σύμφωνης γνώμης ως προς την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για
την εκτέλεση του έργου: με τίτλο: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο
οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» από την Περιφέρεια Αττικής. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
3. Αποδοχή ύψους οφειλόμενων μισθωμάτων του Δήμου Αίγινας προς το
Κληροδότημα του Σπ. Αλυφαντή (Ράκειο). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί αναπροσαρμογής ή μη των ισχυόντων Δημοτικών τελών καθαριότητας και
φωτισμού έτους 2018 (σχετική η από 20-4- 2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Έγκριση συνέχισης της δωρεάν παραχώρησης τμήματος του δημοτικού οικήματος
που βρίσκεται στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ Μεσαγρού στο Λιμεναρχείο Αίγινας, για
χρήση του ως Λιμενικό Φυλάκιο κατά τους θερινούς μήνες. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
(Πρόσκληση Ι) στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του

περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού
εξοπλισμού». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2018 μελέτης που συντάχθηκε με τίτλο: «Συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός
Παναγιώτης
8. Έγκριση μελέτης που αφορά την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες
των οχημάτων του Δήμου έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός
Παναγιώτης
9. Περί έγκρισης δημιουργίας χώρων στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
(σχετική η από 20-4- 2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
10. Περί έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των
χώρων αρμοδιότητας του Δήμου Αίγινας του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΟΤΕ Α.Ε. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.
Μαρμαρινός Παναγιώτης
11. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του τεχνικού
προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος
του Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
12. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής ο
Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
13. Επανασύσταση της επιτροπής του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 474/14.02.2018). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας