Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/3/2016

                                           Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αίγινα, 18 Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Αριθμ. Πρωτ. 4000

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 22η του
μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Έγκριση της υπ. αριθ. 15/2016 αποφάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους

2014

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

2. Έγκριση της υπ. αριθ. 40/2016 αποφάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους

2015

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής

εορτής της 25ης Μαρτίου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

4. Περί έγκρισης συμπληρωματικής προσθήκης στο άρθρο 9 του Εσωτερικού

Κανονισμού Λειτουργίας, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αίγινας.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αίγινας ως

προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο τμήμα επί των οδών Μητροπόλεως και Αντ.

Πελεκάνου (Σχετική η υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

6. Περί χορήγησης άδειας στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος του Λιμενικού Σώματος

επί της οδού Αιακού στην πόλη της Αίγινας. (Σχετική η υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφαση

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

7. Έγκριση των πρακτικών κλήρωσης που συντάχθηκαν και επανασυγκρότηση

επιτροπής αποτελούμενης από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του

Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που θα

διενεργηθούν εντός του έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ.

1, και 70 του Π.Δ. 28/80

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

8. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες του

οδικού δικτύου Δήμου Αίγινας (Έργο ΄΄Β΄΄)» ως προς τον τίτλο της (Σχετική η υπ’

αριθμ. 154/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση

ζημιών από πλημμύρες του οδικού δικτύου του Δήμου Αίγινας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

10. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης για την εκτέλεση του έργου: «Μετατόπιση

Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου

ύδρευσης νήσου Αίγινας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας