Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 05η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 31 Αυγούστου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 9244
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται
στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της
Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 05η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του
τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος.
2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος.
3. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Λ.Τ. Αίγινας η οποία αφορά έγκριση
απολογισμού του οικονομικού έτους 2017 Εισηγητής ο Πρόεδρος
του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της 50 ης
εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο
2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Δέδες Ευάγγελος
5. Επαναφορά προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με την
συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική

αγωγή. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. κ. Σαλπέα-Στάθη
Αικατερίνη
6. Κατανομή επιχορήγησης ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων (Γ΄ κατανομή έτους 2018). Εισηγητής ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος
7. Περί έγκρισης δημιουργίας χώρου στάθμευσης ποδηλάτων και μίας
θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου έξωθι του 2 ου Δημοτικού Σχολείου
Αίγινας (σχετική η υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ.
Μαρμαρινός Παναγιώτης
8. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 52.300,00 € από την ένταξη του
Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
ΙΙ της Πράξης: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων
χώρων και λοιπές δράσεις» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 130.000,00 € από την ένταξη του
Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
Ι της Πράξης: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και
συνοδευτικού εξοπλισμού» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10. 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες
Ευάγγελος
11. Επανασυγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα εξετάζει
τα θέματα της ονοματοδοσίας οδών του Δήμου. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
12. Επανασυγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία θα εξετάσει
αιτήματα καταναλωτών ύδρευσης που αφορούν την αποκατάσταση
λογαριασμών ύδρευσης και θα εισηγηθεί επί αυτών στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Περί προσωρινής οριοθέτησης χώρου στους παραγωγούς αγροτικών
προϊόντων και λοιπών ειδών για τη διάθεση προϊόντων ιδίας
παραγωγής στην πόλη της Αίγινας (σχετική η υπ’ αριθμ. 23/2018
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος
της Ε.Π.Ζ. κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
14. Περί έγκρισης όρων παραχώρησης της χρήσης επιβατικού οχήματος
από την Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε Νήσων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
15. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού ύψους 20,00 € πλέον
προσαυξήσεων της εταιρείας «Κ. Καραγιάννη – Ν. Κλήμη Ο.Ε.» από
βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με την
εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος.
16. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 29,35 € στην Τζίτζη Ελένη
του Θεοδώρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ.
Δέδες Ευάγγελος
17. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 595,94 € στον Μαριώλη
Δημήτριο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ.
Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας