Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 06 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 9563
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών
Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 21 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου, που βρίσκεται
στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της
Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 188/2010 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αίγινας αναφορικά με την διατύπωση γνώμης προς την
Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά (Τμήμα αιγιαλού & παραλίας) σχετικά με
την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλασσίου χώρου – πυθμένα για
την κατασκευή του έργου: «υποθαλάσσιος αγωγός σύνδεσης Αίγινας
με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου
Αίγινας έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός
3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση – ανάπλαση της
πλατείας ψαραγοράς». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός

4. 6 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες
Ευάγγελος
5. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου β'
τριμήνου έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της
εθνικής εορτής της 28 ης Οκτωβρίου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
7. Αποδοχή υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού», Υπομέτρο 3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή
της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4: «Βελτίωση πρόσβασης
σε γωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», ο οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Παναγιώτης Μαρμαρινός
8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των
απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός
9. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής
ενστάσεων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων
ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου
Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Παναγιώτης Μαρμαρινός
10. Εξέταση αιτήματος του Νικολόπουλου Αδαμάντιου που αφορά την
διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης.

11. Εξέταση αιτήματος του Λαζάρου Παύλου που αφορά την διόρθωση
λογαριασμού ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας