Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 21 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 10257
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 22 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 26η του
μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο
Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών
(ΦΕΚ 1377/τ. Β΄24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-
2008 (ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) προκειμένου
να συντελεστεί η διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου: «Ολοκλήρωση της
κατασκευής του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας
κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Επισκευή και ανακαίνιση του Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό Αίγινας» (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 93 & 104/2018
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
5. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης.
6. 7 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018. Εισηγητής ο
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

7. (i) Περί αποδοχής της υποβολής Πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική
Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2017-2018» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και (ii) Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Συστήματα
διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου
Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης.
8. Απόφανση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση
αιγιαλού/ών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας, για ειδικούς λόγους
(ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λπ), από διαδικασίες που
αφορούν απλή χρήση τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες θεσμικές
ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Περί καθορισμού κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018
δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
10. Έγκριση νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών Δήμου Αίγινας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ.
Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
11. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», Πρόσκληση ΙΙ,
στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών
και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη
διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών
κολύμβησης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
12. Επανασυγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα εξετάσει αιτήματα
καταναλωτών ύδρευσης που αφορούν την αποκατάσταση λογαριασμών ύδρευσης
και θα εισηγηθεί επί αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 149/2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
13. Αποδοχή πίστωσης ύψους 707.382,57 € από την ΔΟΥ Α΄ Πειραιά ως προϊόν
επιστροφής ΦΠΑ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
14. Αποδοχή πίστωσης ύψους 5.000,00 € από την Εθνική Τράπεζα ως προϊόν δωρεάς
για τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της εν λόγω Τράπεζας. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
15. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 200.000,00 € από την ένταξη του Δήμου στο
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ της Πράξης:
«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών των
Δήμων της χώρας». Εισηγητής ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Μούρτζης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας