Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 11 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 11460
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας  κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας  κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού  κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 23 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 15η του
μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Λήψη απόφασης για την δημιουργία νέας λεωφορειακής γραμμής Αίγινα – Λεύκη –
Τζίκηδες – Παχειά Ράχη – Ανιτσαίου – Πόρτες. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Ναυτική Εταιρεία
«Μεσσηνιακή Λ. Ν.Ε». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Επανασυγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα εξετάσει αιτήματα
καταναλωτών ύδρευσης που αφορούν την αποκατάσταση λογαριασμών ύδρευσης
και θα εισηγηθεί επί αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 149/2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο
Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών
(ΦΕΚ 1377/τ. Β΄24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-
2008 (ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Έγκριση νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών Δήμου Αίγινας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ.
Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη

6. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του ΙΕΚ Αίγινας στο
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
7. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
8. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Βαγενά Γεώργιου για διόρθωση
χρεώσεώς του σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου
υδρομέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
9. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Μήττα Νικόλαου διόρθωση χρεώσεώς
του σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
10. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Αδαμόπουλου Χρήστου,
Χατζηαλεξιάδη Κων/νου και Γκαρή Γεώργιου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε
βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
11. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής ύψους 217,34 € πλέον προσαυξήσεων του
Βασιλείου Γεώργιου του Ηλία από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του
Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
12. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 104,21 € στην Κουτρουμάνου Μάρθα ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας