Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/1/2019

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 17 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 327
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 1 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται
στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της
Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2019 και ορισμός τριμελούς
επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του. Εισηγήτρια η Πρόεδρος
της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.
2. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά τον
προϋπολογισμό της για το έτος 2019. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της
ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.
3. Περί έγκρισης αποφάσεως της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά το Ο.Π.Δ. έτους
2019. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη
Αικατερίνη.
4. Περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
για την ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές
μονάδες του Δήμου Αίγινας (άρθρο 91 Ν. 4583/2018). Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή των
εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου άφιξης – ορκωμοσίας του
Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
6. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 250.000 € από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
7. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότη της Αίγινας για την
αποκατάσταση της υγείας του. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι»,
Πρόσκληση V, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και
Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και
Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του
τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
10. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής
ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
11. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Τεχνικής Εταιρείας
«Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε» για την έγκριση εργοταξιακής
παροχής νερού στο εργοτάξιο Λιμένα Λεοντίου. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες
Ευάγγελος
12. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας στάθμευσης αυτοκινήτου
(σχετική η υπ’ αριθμ. 29/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.
Μαρμαρινός Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας