Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 13η του μηνός Μαΐου έτους 2016

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 9 Μαΐου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 6452
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 13η του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:45΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

 1. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Αίγινας αναφορικά με την τροποποίηση του τεχνικού του προγράμματος έτους 2016

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

 1. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Αίγινας αναφορικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

 1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας α) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, β) σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρων πλαζ για εκμετάλλευση από ιδιώτες και εξουσιοδότηση Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό όρων διεξαγωγής των απαιτούμενων δημοπρασιών

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (β΄ κατανομή έτους 2016)

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος

 1. Διόρθωση της υπ. αριθμ. 129/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που αφορά την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κα Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη

 1. Περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου για την συγκέντρωση και αποθήκευση των πάσης φύσεως αντικειμένων (π.χ. τραπεζοκαθίσματα, οχήματα κ.ά) που αφαιρούνται από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου λόγω αυθαίρετης χρήσης καθ’ υποτροπήν και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διεξαγωγής της απαιτούμενης δημοπρασίας.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ισόποσες δόσεις και καθορισμός α) του ποσοστού του τέλους που θα καταβάλλεται πριν από την χορήγηση της άδειας και β) του αριθμού των δόσεων για την εξόφληση του υπολοίπου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 19/2016 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ με θέμα: «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ, περιόδου από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015».

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ ο κ. Ζορμπάς Ιωάννης.

 1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ με θέμα: «Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της ΚΕΔΑ, περιόδου από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ ο κ. Ζορμπάς Ιωάννης.

 1. Συζήτηση σχετικά με την έκθεση των ελεγκτών που διορίστηκαν για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της ΚΕΔΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 66/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας και λήψη τυχόν σχετικής απόφασης.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ ο κ. Ζορμπάς Ιωάννης.

 1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα «Ιατρική Απόβαση»

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί εξέτασης αιτήματος του Γαλάρη Μιχαήλ του Δημητρίου που αφορά τον χαρακτηρισμό του τουριστικού καταλύματος που διατηρεί στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ Μεσαγρού ως επιχείρησης εποχιακώς λειτουργούσα για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού στην «Μαρμαρινού Ελένη και Ξένη Ο.Ε.» ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί εξέτασης αιτήματος της Χατζή Ελισάβετ που αφορά την διαγραφή οφειλόμενου ποσού από τέλη λογαριασμών ύδρευσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης ο κ. Μούρτζης Αντώνιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας