Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 08 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 781
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 2 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας
(περιοχή Μεριστού), την 13η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2019 και ορισμός τριμελούς επιτροπής για
τον έλεγχο της εφαρμογής του. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ.
Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.
2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας έτους 2019. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού
Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του για το οικ. έτος
2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης
4. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού
Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του
για το έτος 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός
Σταμάτης
5. Περί έγκρισης απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης αναφορικά με
την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην ασφαλή
προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία της περιοχής.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»,
Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της
δασοκομίας», Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
7. ΕΚΑΒ: Πιλοτικό πρόγραμμα μηχανών ταχείας ανταπόκρισης. Ενημέρωση
Σώματος, ενημέρωση Φορέων, ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών. Στέγαση
κλιμακίου ΕΚΑΒ στην Αίγινα. Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούκας
Σωκράτης
8. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
υπηρεσιών έτους 2019 δυνάμει του άρθρου 221 του Νόμου 4412/2016.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Δέδες Ευάγγελος
9. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών που υποβάλλονται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Δέδες Ευάγγελος
10. Περί έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε για την επιλογή δύο
Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν
στην επιτροπή διενέργειας, κατά το έτος 2019, διαγωνισμών δια την εκποίηση,
εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του
Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την συγκρότηση της
επιτροπής με απόφασή του. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
11. Περί διαγραφή οφειλής των οφειλετών του Δήμου Αποσπόρη Ευάγγελου και
Ροδάκη Δημήτριου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
(Σχετ. υπ’ αριθ. 146/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής
ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες
Ευάγγελος
12. Περί εξέτασης αιτήματος του Ζαγκουδάκη Κωνσταντίνου, νομ. εκπροσώπου
της “Α.Ε. ΒΙΛΛΑ ΜΑΡΙΝΗ” που αφορά τον χαρακτηρισμό του καταλύματος
που διατηρεί στη θέση “ΒΟΥΝΟ ΔΕΝΔΡΟΥ 1” στην Αίγινα, με την επωνυμία
“ΒΙΛΛΑ ΜΑΡΙΝΗ”, ως επιχείρησης εποχιακώς λειτουργούσας για τον
υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται βάσει

του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
13. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης που αφορά την εξέταση αιτήματος του
Σαριδάκη Κωνσταντίνου για διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Αντώνιος Μούρτζης
14. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης που αφορά την εξέταση αιτήματος του
Λαζάρου Παύλου για διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Αντώνιος Μούρτζης
15. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης που αφορά την εξέταση αιτήματος του
Νικολόπουλου Αδαμάντιου για διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης. Εισηγητής
ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Αντώνιος Μούρτζης
16. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης που αφορά την εξέταση αιτήματος της
Παλαμιδοπούλου Γλυκερίας για διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Αντώνιος Μούρτζης
17. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης που αφορά την εξέταση αιτήματος της
Γιαννακοπούλου Ειρήνης για διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Αντώνιος Μούρτζης
18. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης που αφορά την εξέταση αιτήματος του
Τόγια Νικολάου για διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Αντώνιος Μούρτζης
19. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης που αφορά την εξέταση αιτήματος του
Καλαμάκη Σωτηρίου για διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Αντώνιος Μούρτζης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας