Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 08 Μαρτίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 2389
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 4 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 12η του μηνός
Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Περί έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε για την επιλογή δύο Δημοτικών
Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διενέργειας,
κατά το έτος 2019, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση
πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κου
Δημάρχου για την συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
2. Περί διαγραφή οφειλής των οφειλετών του Δήμου Αποσπόρη Ευάγγελου και Ροδάκη
Δημήτριου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου (Σχετ. υπ’ αριθ.
146/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
3. Περί εξέτασης αιτήματος του Ζαγκουδάκη Κωνσταντίνου, νομ. εκπροσώπου της “Α.Ε.
ΒΙΛΛΑ ΜΑΡΙΝΗ” που αφορά τον χαρακτηρισμό του καταλύματος που διατηρεί στη θέση
“ΒΟΥΝΟ ΔΕΝΔΡΟΥ 1” στην Αίγινα, με την επωνυμία “ΒΙΛΛΑ ΜΑΡΙΝΗ”, ως επιχείρησης
εποχιακώς λειτουργούσας για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού που
καταβάλλονται βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
4. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή και Ανακαίνιση του
Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό Αίγινας”. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός. Παναγιώτης
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες
Ευάγγελος

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διεξαγωγή της 51ης εθελοντικής αιμοδοσίας
που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο μας τον προσεχή Μάιο. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
7. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 205/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά
με την οικονομική ενίσχυση δημοτών του Δήμου μας λόγω των εξαιρετικά σοβαρών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
8. Περί αποδοχής της απευθείας μίσθωσης του αγροτεμαχίου εκτάσεως 8.504,50 τ.μ. στην
περιοχή Λεοντίου Αίγινας, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Π. & Α. Κάππου, όπου έχει
κατασκευαστεί η κεντρική δεξαμενή ύδρευσης νήσου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” (Πρόσκληση
VI) στον Άξονα Προτεραιότητας “Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και
αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές” με τίτλο: “Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ Τριμήνου οικονομικού
έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Δέδες Ευάγγελος
11. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ στο Δημοτικό Παιδικό
Σταθμό του Δήμου μας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
12. Περί παραχώρησης της χρήσης του οικίσκου που βρίσκεται στην παιδική χαρά Κυψέλης
στον Κυνηγετικό Σύλλογο Αίγινας (σχετ. υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση της Δ.Κ. Κυψέλης
Αίγινας). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Κ Κυψέλης κ. Λορέντζος Κων/νος
13. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Παπαδημητρίου Δημητρίου, Δημόπουλου
Ιωάννη – Ανέστη, Μυλωνά Γεώργιου, Μουτσάτσου Κωνσταντίνου, Τζίτζη Γρηγορίας (ο
λογαριασμός είναι στο όνομα Τζίτζης Παναγιώτης) και Γιαννούλη Ευγενίας για διόρθωση
χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
14. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Λαβούτα Μιχάλη για διόρθωση χρεώσεώς του
σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία
καταμετρήσεως. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
15. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Δήμου Ιωάννη, Κανταρτζή Αγλαΐας – Άννας,
Ζελεπού Θεοδώρας και Παπαδοπούλου Αναστασίας για διόρθωση χρεώσεώς τους σε
βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
16. Επανασύσταση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.
Δέδες Ευάγγελος
17. Έγκριση ψηφίσματος προς την ΚΕΔΕ αναφορικά με την επιστροφή φόρου του πετρελαίου
θέρμανσης στις Σχολικές Επιτροπές. Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου
Νικόλαος

18. Περί έγκρισης δημιουργίας θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία
στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ Μεσαγρού (σχετ. υπ’ αριθ. 3/2019 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.
Μαρμαρινός. Παναγιώτης
19. Περί παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Κανάρη στην πόλη της Αίγινας,
έναντι της Α.Ε Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. (ΕΛΤΑ CURIER) για την κάλυψη των αναγκών της
εταιρείας (σχετ. υπ’ αριθ. 2/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
20. Περί έγκρισης ολιγόλεπτης στάθμευσης έμπροσθεν της εταιρείας ACS CURIER που
βρίσκεται επί της οδού Αφαίας 31 στην πόλη της Αίγινας για την φορτοεκφόρτωση των
δεμάτων της εταιρείας (σχετ. υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας