Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 11209
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος,
Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 18η του
μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 59/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
με θέμα: «Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Πρόσκληση V) στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές
και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο:
“Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων,
για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας”». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και
συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος
3. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Καραγιάννης Δημήτριος
4. Περί έγκρισης εκποίησης κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου μας
(εκποίηση κατεστραμμένων υλικών). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. Πτερούδης Νικόλαος
5. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του για να
συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
6. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 226/2016 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω
με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο μας ως προς τον εκπρόσωπο του

Δήμου, μετά του αναπληρωτή του, που θα συμμετέχει στην πενταμελή
Επιτροπή της παρ. 2α του άρθρου 43 του Ν.4194/13. Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
7. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας οικονομικού έτους
2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας