Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13η του μηνός Ιουνίου έτους 2016

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 09 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 8324
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 13η του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

 1. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ με τίτλο έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί έγκρισης σύναψης σύμβασης παράτασης παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού, με αντάλλαγμα, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. που αφορά το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

 1. Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. που αφορά το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

 1. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

 1. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σουβάλα της Δ.Κ Βαθέος κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος

 1. Περί αρμοδιοτήτων των Προέδρων και των Συμβουλίων των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του ΔΑΟΑ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης

 1. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του ΔΑΟΑ που αφορά έγκριση του οικονομικού απολογισμού του, οικονομικού έτους 2014

Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης

 1. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του ΔΑΟΑ που αφορά έγκριση του οικονομικού απολογισμού του, οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης

 1. Περί εξέτασης αιτήσεως που αφορά την παράταση καταβολής μειωμένου μισθώματος για το κυλικείο του ΕΠΑΛ – 2ο ΕΚ Β΄ Πειραιά από την κ. Μυτιληναίου Ευδοκία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4071/2012

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α κ. Οικονόμου Νικόλαος

 1. Ανακήρυξη Δήμων και Περιφερειών σε ελεύθερες ζώνες από τις συμφωνίες ΤΤΙP-CETA-TISA (περιοχές ΤΤΙΡ/CETA/TISA free zone)

 1. Περί έγκρισης τροποποίησης της 142/2012 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου στο άρθρο 16

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Επιλογή χώρου για την διεξαγωγή Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2016 συνολικού ποσού για τον Δήμο μας 24.700,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 32,18 € στον Γουζούαση Σπυρίδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 226,00 € στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος από το Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας