Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 10η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Κατανομή επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Δ΄ Κατανομή 2019). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2. Κατανομή επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Συμπληρωματική Κατανομή 2019 – Κάλυψη δαπανών θέρμανσης). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

3. Περί έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης για την επιλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διενέργειας, κατά το έτος 2020, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για τη συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σκαλτσιώτης Γεώργιος

4. Περί παραχώρησης τμήματος του ισογείου χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Μεσαγρού για τη στέγαση και επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσαγρού). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσαγρού κ. Λεούσης Εμμανουήλ

5. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση του Ε.Π. «Αττική» με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ104 και τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την Επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σκαλτσιώτης Γεώργιος

7. Συγκρότηση επιτροπής κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί αντικατάστασης της κ. Στάμου Χαρίκλειας από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αίγινας”. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κος Γκαρής Μάριος

9. Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Γλαντζή Ευτύχιου από τακτικό μέλος επιτροπής του Δήμου (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σκαλτσιώτης Γεώργιος

10. Περί καθορισμού κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σκαλτσιώτης Γεώργιος

11. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Δ’ Τριμήνου έτους 2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share