Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και την με αριθμό 163 (αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 03 η  Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄. Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

1. Συζήτηση περί της κατάργησης του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αίγινας» (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ περί καθορισμού αποζημίωσης (έξοδα παράστασης) της Προέδρου της Επιχείρησης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με αντικείμενο τη χρήση του Σ.Μ.Α. Σχιστού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Πτερούδης Νικόλαος

4. Έγκριση τροποποίησης του Ο.Π.Δ. του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (στοχοθεσία). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί παραίτησης του κ. Θεριανού Στυλιανού από τακτικό μέλος στην ΣΕΔΕΔΑ (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 146/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 

6. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του ΙΕΚ Αίγινας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας. Εισηγητής ο εντεταλμένος στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δημ. Σύμβουλος, κ. Θεριανός Στυλιανός

7. Περί έγκρισης τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ για την βελτίωση του εξωτερικού φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων περιοχών της νήσου μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας Νήσου Αίγινας» και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2020 σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

9. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας» Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

10. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Ζαχαρίου Γεώργιου του Φιλίππου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

11. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Λαβούτα Ευάγγελου του Δημητρίου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

12. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σερέτη Άγγελου του Ανάργυρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

13. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Αντωνιάδου Μιράντας του Γεωργίου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αλώνων της Κοινότητας Μεσαγρού. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share