Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και την με αριθμό 163 (αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 09η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄. Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

1. Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με αντικείμενο τη χρήση του Σ.Μ.Α. Σχιστού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Πτερούδης Νικόλαος
2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2020. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης
3. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Β’ τριμήνου έτους 2020. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης
4. Έγκριση τροποποίησης του Ο.Π.Δ. του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (στοχοθεσία). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του ΙΕΚ Αίγινας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας. Εισηγητής ο εντεταλμένος στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δημ. Σύμβουλος, κ. Θεριανός Στυλιανός
6. Περί έγκρισης τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ για την βελτίωση του εξωτερικού φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων περιοχών της νήσου μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
7. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας Νήσου Αίγινας» και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2020 σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος
8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας» Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος
9. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Γ΄ Κατανομή 2020). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
10. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας
11. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος
12. Σύσταση Επιτροπής για την ανάδειξη της περιοχής των Σαλαμινομάχων στην Αίγινα καθώς και την συμβολή της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας στην διαμόρφωση του ρου της ιστορίας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
13. Σύσταση Επιτροπής για το σχεδιασμό μεγάλων, χρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
14. Περί αντικατάστασης υπαλλήλου του Δήμου από Επιτροπή του Δήμου (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – ΑΔΑ: 9ΗΤ9Ω68-2ΩΓ). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των δικαιούχων του Δήμου που θα κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας και προσδιορισμός του ανώτατου επιτρεπτού κόστους κλήσεων ανά μήνα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
16. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 85/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΞΙΠΩ68-1Ν5). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
17. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Ζ. Γ. του Φ. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος
18. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Λ. Ε. του Δ. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος
19. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σ. Ά. του Α. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Κοινότητας Κυψέλης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος
20. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Α. Μ. του Γ. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αλώνων της Κοινότητας Μεσαγρού. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καραγιάννης Δημήτριος
21. Περί έγκρισης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 (συνεδριάσεις 13η έως 19η συνεδρίαση). Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεριανός Στυλιανός

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share