Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (22/02/2021 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 22η του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προτάσεις Επιτροπής Σχεδιασμού Έργων – Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Σχεδιασμού Έργων κ. Κουκούλης Παναγιώτης

2. Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας έτους 2021. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

3. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας

4. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Δ’ τριμήνου του 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί καθορισμού των κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του, σε Επιτροπή που θα συγκροτηθεί αρμοδίως από το Λιμεναρχείο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Περί αντικατάστασης υπαλλήλου από τακτικό μέλος Επιτροπής του Δήμου (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης τροποποίησης-διόρθωσης της υπ’ αριθμ. 156/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΧ7ΒΩ68-6ΕΝ) σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠΕΣ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Περί έγκρισης εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο έντυπο «Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-ΟΕΝΕΤ». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Β.Λ. Δ. του Δ. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Αγίας Ειρήνης Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.

12. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Τ. Σ. του Ι. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Αγίας Ειρήνης Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.

13. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Ν. Ν. του Χ. για την σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Αγίας Ειρήνης Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.

14. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή και Ανακαίνιση του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

15. Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2021 (Ν.2307/1995). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share