Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (16/03/2021 – 18:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 16η του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 66/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν) ως προς τον αριθμό των εργατών καθαριότητας ΥΕ και τον αριθμό των οδηγών ΔΕ οι οποίοι θα ενταχθούν στο 24ωρης βάσης ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Α΄ Κατανομή έτους 2021). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση επιτροπής του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3088/24.07.2020). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης για την επιλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διενέργειας, κατά το έτος 2021, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τη συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Διατύπωση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), στην περιοχή των Διαπορίων Νήσων Σαρωνικού κόλπου, Σαλαμίνος και της ευρύτερης Περιοχής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, με Φορέα την ‘’Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Διαπορίων Νήσων Σαρωνικού Κόλπου, Σαλαμίνος και της Ευρύτερης Περιοχής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία’’ με διακριτικό τίτλο ‘’Π.Ο.Α.Υ. Διαπορίων Νήσων, Σαλαμίνος και Ευρύτερης Περιοχής Ι.Κ.Ε.’’>>. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α Α.Μ.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο SDG 17 GREECE. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής αρμόδιας για την διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 6 του ΔΚΚ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής οχημάτων του Δήμου μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε μορφής διαγωνιστικής διαδικασίας για το έτος 2021. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Γυμναστηρίου και Καποδιστρίου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share