Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (10 Νοεμ. 2021 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:00΄ έως 19:00΄).

1. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

4. Περί προσδιορισμού του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί καθορισμού συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

6. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας για το έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

7. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας για το έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

8. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας για το έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

9. Λήψη απόφασης για τον επανακαθορισμό του τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος συλλογής βοθρολυμάτων του Δήμου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ή εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακίνητων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021 Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί έγκρισης τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ για την βελτίωση του εξωτερικού φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων περιοχών της νήσου μας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης

12. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 111/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας (ΑΔΑ: Ψ7Ι2Ω68-ΕΤΓ). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας για την κάλυψη της δαπάνης «Εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και 2021 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 194/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

14. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ίδρυση νέας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων που θα προκύψει από διάσπαση τμήματος υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής έκτασης 20 στρεμμάτων». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

15. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για την συμμετοχή τους στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων της νήσου μας. Εισηγητής ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Θεριανός

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share