Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (31-Μαΐου-2022 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τευχ. Β΄), η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας την 31η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:00΄ έως 20:00΄).

1. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου έτους 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Λήψη απόφαση για την αντικατάσταση λόγω παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και προσφύγων Δήμου Αίγινας (άρθρο 78 του Ν. 3852/2010). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης αποφάσεων για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 11/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 51/2021 και 110/2021 αποφάσεις του ΔΛΤΑ). Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΠΖ

6. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά τροποποίηση του Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share