Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (25 Ιαν. 2023 – 18:30)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 ορίζεται ότι «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.. Βάσει των ανωτέρω, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 25η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:30΄ έως 19:30΄).
 
1. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 176/2022 αποφάσεως του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

2. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 177/2022 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της για το οικονομικό έτος 2023 και ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 146/2022 αποφάσεως του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

4. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 147/2022 αποφάσεως του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

5. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης παράδοσης των υλικών που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5509/26-04-2021 σύμβασης με την εταιρεία «ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΠΕ» που αφορά που αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5732/29-04-2021 σύμβασης με την εταιρεία «ΑΛΚΗ – ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ» που αφορά που αφορά την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί αντικατάστασης, λόγω παραίτησης, του τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας, Χαραλαμπόπουλου Νικόλαου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Τετάρτη 25/1/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share