Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (13 Φεβρ. 2023 – 18:30)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 ορίζεται ότι «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.. Βάσει των ανωτέρω, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 13η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:30΄ έως 19:30΄).
 
1. Περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την σύμβαση της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού και την ασφαλή λειτουργία του» Εισάγεται ως θέμα κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αίγινα Μπορείς», κ. Κουκούλη Παν.

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 4/2023 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΑΔΑ: 6Ζ07ΟΛΤΠ-ΜΡ4) που αφορά την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων του, οικονομικού έτους 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

4. Περί έγκρισης παράτασης χρονικής ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «επισκευή -συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Δήμου Αίγινας, περιόδου 2024 – 2027. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος   

7. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντ.

8. Εξέταση αιτήσεως για διόρθωση χρεώσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντ.

9. Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους της ΣΕΔΕΔΑ (Σχετ. η υπ’ αριθ. 12/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΣΕΔΕΔΑ

10. Λήψη απόφασης για καταστροφή-ανακύκλωση αντικειμένων άνευ αξίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Δευτέρα 13/2/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share