Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (13 Μαρτ. 2023 – 20:00)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 ορίζεται ότι «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.. Βάσει των ανωτέρω, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 13η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 20:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (20:00΄ έως 21:00΄).
 
1. Έκφραση γνώμης για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

2. Συμμετοχή του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Αίγινας» στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 – Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωματικού). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

3. Διατύπωση γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου με τίτλο: “Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας” στη θέση ΚΟΝΤΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. «Ψήφισμα για την απαράδεκτη κλήτευση σε δίκη δημοτικών συμβούλων της Καλλιθέας». Εισάγεται ως θέμα κατόπιν πρότασης του επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αίγινας» Ηλία Παναγιώτη.

5. Περί έγκρισης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Δευτέρα 13/3/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share