Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (29 Μαρτίου 2023 – 19:30)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 ορίζεται ότι «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.. Βάσει των ανωτέρω, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 29η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).
 
1. Λήψη απόφασης για την ονομασία της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με το όνομα «Ιωάννης Πούντος». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 51/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 52/2023 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 1η αναμόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

4. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου έτους 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών έτους 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων στον C. K. του Ε. στην Αγ. Μαρίνα της Κοινότητας Μεσαγρού. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 2/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του ισολογισμού του χρήσεως έτους 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

9. Περί εξέτασης αιτήσεως που αφορά τον χαρακτηρισμό τουριστικής επιχείρησης στην Αγ. Μαρίνα της Κοινότητας Μεσαγρού ως εποχιακής για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Διαγραφή οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους τελών καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Διαγραφή οφειλέτη του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους τελών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

12. Διαγραφή οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντ.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Τετάρτη 29/3/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share