ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικ. έτους 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αίγινα 14 – 3 – 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

-.-.-.-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικ. έτους 2018 όπως τελικώς ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας με την υπ. αριθ. 40/05.03.2018 απόφασή του.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.708.109,72

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

170.612,30

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

2.260,35

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.498.759,08

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

215.862,61

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

230.049,94

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.581.735,44

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

8.830,00

1

EKTAKTA ΕΣΟΔΑ

39.402.779,36

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

245,00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3.846.281,39

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

35.241.117,91

14

ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

231.096,50

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

84.038,56

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

897.547,71

21

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ

897.547,71

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

0,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

4.202.863,82

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

4.202.863,82

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1.340.650,00

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1.305.650,00

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

35.000,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2.611.230,68

511

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1.414.773,92

512

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.196.456,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

54.163.181,29

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ)

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

13.830,00

   

1

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%)

0,00

2

Τέλη Στάθμευσης

0,00

3

Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων

0,00

4

Τέλος Αδειών Οικοδομών

5.000,00

5

Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

0,00

6

Τοπικά (δυνητικά) Τέλη και Εισφορές για την Εκτέλεση Έργων

0,00

7

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων

0,00

8

Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος

0,00

9

Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέμενα για Επενδύσεις

8.830,00

  Β. ΕΚΤΑΚΤΑ

35.241.117,91

   

1

Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων

0,00

2

Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς

35.241.117,91

3

Δάνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς

0,00

4

Πρόστιμα για Παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων

0,00

5

Έσοδα από Επενδυτικές Δαπάνες πραγματοποιηθείσες για Λογαριασμό Τρίτων

0,00

6

Τέλη Ρύπανσης

0,00

7

Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για τη Δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων

0,00

8

Λοιπά Έκτακτα Έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Διατιθέμενα ή Προοριζόμενα για Επενδύσεις

0,00

 

Σύνολα

35.254.947,91

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
6 Έξοδα

12.694.867,51

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.621.460,00

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

6.358.320,00

62 Παροχές τρίτων

1.656.586,08

63 Φόροι τέλη

104.500,00

64 Λοιπά Γενικά έξοδα

140.940,00

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

440.224,77

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

647.440,00

67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους

655.396,66

68 Λοιπά έξοδα

70.000,00

7 Επενδύσεις

34.658.437,58

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

289.000,00

73 Έργα

33.740.784,01

74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

628.653,57

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις

6.600.681,04

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1.878.048,72

82

83

Αποδόσεις

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

1.537.150,00

224.707,61

85 Προβλέψεις μη είσπραξης

2.960.774,71

9 Αποθεματικό

209.195,16

 

Σύνολα

54.163.181,29

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.892.601,58

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.280.494,81

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

379.611,27

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

2.980.413,14

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

8.324.655,70

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

781.274,16

35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

45.864,00

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

0,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

36.050,22

50

60

61

62

63

64

69

70

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα)

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00

216.640,00

800.000,00

0,00

31.981.777,96

1.994.403,29

93.000,00

147.200,00

 

Σύνολα

53.953.986,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 54.163.181,29

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας