Περί έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αίγινας

ΑΔΑ: 7Ξ48Ω68-ΧΧ9
από το υπ’ αριθ. 6/22-3-2016 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.- .-.- .-.- .-
Α π ό σ π α σ μ α
Αριθ. απόφ. 43/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Π ε ρ ί λ η ψ η
Περί έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αίγινας ως προς τις
επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο τμήμα επί των οδών Μητροπόλεως και Αντ. Πελεκάνου
(Σχετική η υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, Ο μ ό φ ω ν α
Επί 16 ψηφισάντων μελών
Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Αίγινας ως προς τις

επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο τμήμα επί των οδών Μητροπόλεως και Αντ. Πελεκάνου όπου

βρίσκεται το διατηρητέο καποδιστριακό κτήριο γνωστό ως Εϋνάρδειο, ώστε να προχωρήσει η

διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας και συγκεκριμένα εγκρίνει την τροποποίηση στον εν

λόγω χώρο από την προβλεπόμενη ειδική χρήση «Μουσείου» στην ειδική χρήση «Βιβλιοθήκης».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 43/2016

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας