Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως πέντε (05) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας για το έτος 2024

Σχετικά έγγραφα:

  1. Ανακοίνωση
  2. Έντυπο Αίτησης
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Περί Μη Καταδίκης
Share