Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών έτους 2021 του Δήμου Αίγινας (καταληκτική ημέρα υποβολής αιτήσεων Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00)

Σχετικά έγγραφα:

  1. Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων
  2. Αίτηση
  3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Καταδίκης
Share