Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για το έργο «συντήρηση καιλειτουργία κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας”

ΑΔΑ: 9Ω54Ω68-4Ψ0 ΑΔΑΜ: 18PROC004244889

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 20-12-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 14808
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την: «συντήρηση και
λειτουργία κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας», ενδεικτικού
προϋπολογισμού 161.290,08 € πλέον του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr .

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

21/12/2018

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

20/10/2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 21/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

15/1/2019, ώρα 15:00΄

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα
σχετικά άρθρα της διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνει τον
τελευταίο μειοδότη. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό 3.226,00 €.
Αντίγραφο της διακήρυξης και τα τεύχη του διαγωνισμού μπορούν να παραλάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες – Τηλέφωνα 22973-20036, 20032. Επίσης, αντίγραφο της διακήρυξης και τα
τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην ηλεκτρονική σελίδα
του Δήμου www.aegina.gr .

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Δημήτριος Γ. Μούρτζης

ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΚΗΜΙΔΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας