Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ήτοι την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Αίγινας, καθώς και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εσωτερικού, για χρονική διάρκεια ενός έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 101.940,60€ πλέον του ΦΠΑ, (μη συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Β της σχετικής μελέτης υπ’ αριθμό  1/2024, η οποία αφορά τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, που αφαιρούνται από τον παρόντα διαγωνισμό προκειμένου να ανατεθεί η παροχή τους κατά παρέκκλιση, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6  του Ν. 4412/2016) (ΑΔΑΜ: 24PROC014328105)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική διακήρυξη

Share